Support
Web Programming
(083) 0466100
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

Web Programming

ยินดีรับชำระเงินผ่านระบบ PayPal - What's PayPal?

 เลขที่บัญชี
211-0-80659-9
 ชื่อธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
 ชื่อบัญชี
บริษัท ออร์จิค จำกัด / Orjix Company Limited
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
ตลิ่งชัีน

ทางทีมงานขอความกรุณาให้ท่านชำระค่าลงทะเบียนและแจ้งการชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน (หากท่านไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลา 3 วัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิยกเลิกการลงทะเบียน เพื่อให้ท่านอื่นที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้)

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี : บริษัท ออร์จิค จำกัด / Orjix Company Limited 
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
ชื่อธนาคาร :   ธนาคารกรุงเทพ 
สาขา : ตลิ่งชัีน 
เลขที่บัญชี : 211-0-80659-9

2. แจ้งการชำระเงิน

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ตรวจสอบยอดเงิน หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Slip พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่โทรสารหมายเลข 02-8851373 หากไม่สะดวกให้ Scan เอกสารแล้วส่งมาที่ sales@orjix.com เมื่อตรวจสอบยอดเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน